Tài liệu

  • Catalogs
  • Thông tin kỹ thuật các dung môi cơ bản
  • Tài liệu kỹ thuật sơn Roval
  • Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval (TDS)
  • Giấy chứng nhận

Catalogs

Roval leaflet A3

Tiếng Việt – Vietnamese

Roval leaflet A4

Tiếng Việt – Vietnamese

Roval General Catalog A3

Tiếng Anh – English

Catatog MC

Tiếng Việt – Vietnamese

Akzo Nobel Catalog

Tiếng Anh- English

Anest Iwata Catalog

Tiếng Việt-Vietnamese

Thông tin kỹ thuật các dung môi cơ bản

Thông tin kỹ thuật _ Tiếng Việt

Dung môi cơ bản

Tài liệu kỹ thuật sơn Roval

Hướng dẫn chuẩn bị bề mặt và Thao tác sơn Roval

Roval Coating Guide

Kết quả kiểm tra phơi sáng 15 năm trong môi trường bình thường

15-year-exposure-test-result_VN

Độ cứng màng sơn

Film-hardness_VN

Khả năng chịu nóng và lạnh

Heat-and-cold-resistance_VN

Thông số kỹ thuật sơn Roval

Roval-series-paint-specifications_VN

Sự khác biệt của cơ chế chống ăn mòn

The-difference-of-anti-corrosion-mechanisms-VN

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval (TDS)

ROVAL TDS

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval_Tiếng Việt

ROVAL SILVER TDS

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval Silver_Tiếng Việt

EPO ROVAL TDS

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Epo Roval_Tiếng Việt

ZC TDS

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn ZC_Tiếng Việt

MC TDS

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn MC_Tiếng Việt

AQUA ROVAL TDS

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Aqua Roval_Tiếng Việt

Giấy chứng nhận

Chứng nhận đại lý Anest Iwata – Thiết bị máy móc ngành sơn

Official agency of Anest Iwata – Equipment and machinery for paint industry